Preskočiť na hlavný obsah

Právne upozornenie

Podmienky používania

Používanie tejto stránky

 

Túto stránku kontroluje a prevádzkuje spoločnosť Laboratoire HRA Pharma (ďalej len „HRA Pharma“), so sídlom vedenia na 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francúzsko (telefónne číslo: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Prístup na túto stránku a jej používanie sú predmetom týchto podmienok a všetkých platných zákonov a usmernení. Vstupom na túto stránku a jej používaním prijímate tieto podmienky bez obmedzenia alebo kvalifikácie.

 

Spoločnosť HRA Pharma si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto podmienky bez upozornenia, ako je to potrebné. Preto odporúčame, aby ste ich pravidelne kontrolovali.

 

Táto stránka je dostupná verejne.

 

Táto stránka nie je určená ako zdroj zdravotníckych rád alebo názorov. Za žiadnych podmienok sa nič uvedené na tejto stránke nesmie používať na stanovenie lekárskej diagnózy, ktorú možno dosiahnuť len konzultáciou s kvalifikovaným lekárom.

 

Obsah a zodpovednosť

 

Táto stránka bola vytvorená s cieľom poskytovať všeobecné informácie o pľuzgieroch, opare, kurom oku, vybočenom palci, otlakoch, popraskanej päte, ako liečiť a predchádzať týmto ranám a špecifické informácie o výhodách výrobkov Compeed. Bola vytvorená v súlade s princípmi medzinárodných usmernení.

 

Súhlasíte s tým, že vstup na túto stránku a používanie tejto stránky a jej obsahu je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť HRA Pharma a všetky strany zahrnuté do tvorby, produkcie alebo dodania tejto stránky týmto výslovne vylučujú:

Všetky podmienky, záruky a ďalšie podmienky, ktoré by mohli byť inak implikované štatútom, bežným zákonom alebo právom ekvity.

Všetku zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu spôsobenú ktorýmkoľvek používateľom vychádzajúcu z prístupu, používania alebo neschopnosti používať túto stránku, či akýchkoľvek chýb alebo opomenutí obsahu.

 

Spoločnosť HRA Pharma neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú distribuovaným útokom na odopretie služby, vírusmi alebo ďalším technologicky škodlivým materiálom, ktorý by mohol infikovať váš počítač, počítačové programy, údaje alebo ďalšie súkromné materiály kvôli používaniu zvuku, videa, údajov alebo textu na tejto stránke či akéhokoľvek iného aspektu stránky.

 

Registrácia a ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť HRA Pharma rešpektuje ochranu osobných údajov na stránke registrovaných používateľov a používatelia by si mali pozrieť

zásady ochranu osobných údajov ohľadom odhalení súvisiacich so zberom a používaním vašich osobných údajov.

 

Obchodné známky a logá

 

Obchodné známky a logá použité na tejto stránke nesmiete používať žiadnym spôsobom.

 

Autorské práva

 

Spoločnosť HRA Pharma je vlastníkom všetkých obchodných známok na tejto stránke alebo má k nim licenciu. Všetky takéto práva sú vyhradené. Z materiálu publikovaného na tejto stránke si môžete vytvoriť jednu kópiu na svoje osobné, nekomerčné použitie na svoj disk alebo v papierovej podobe, pokiaľ neodstránite žiadne autorské práva ani ďalšie vlastnícke oznámenia. Inak nesmiete kopírovať, distribuovať, zobrazovať, sťahovať, upravovať, preposielať, prenášať ani používať kompletné materiály ani ich časť bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HRA Pharma. Nesmiete zrkadliť na inom webovom serveri kompletný materiál publikovaný na tejto stránke spoločnosťou HRA Pharma ani jeho časti a nesmiete kopírovať žiadne obrázky obsiahnuté v žiadnom z materiálov publikovanom na tejto stránke.

 

Nič tu obsiahnuté sa nemá vykladať tak, že udeľuje implikáciou, prekážkou uplatnenia žalobného nároku alebo inak akúkoľvek licenciu alebo právo v rámci akéhokoľvek patentu alebo obchodnej známky spoločnosti HRA Pharma či inej tretej strany. Okrem toho, čo je tu výslovne poskytnuté, nič tu obsiahnuté sa nemá vykladať tak, že udeľuje akúkoľvek licenciu alebo právo na akékoľvek dielo chránené autorským právom, ktoré vlastní spoločnosť HRA Pharma alebo má k nemu licenciu.

 

Vyhradenie práv

 

Spoločnosť HRA Pharma si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť materiál z tejto stránky kedykoľvek a bez upozornenia.

 

Rozhodné práva

 

Francúzske zákony upravujú tieto podmienky a ich interpretáciu a francúzske súdy majú výlučnú právomoc na riešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto podmienok alebo v súvislosti s týmito podmienkami.

 

Rôzne

 

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, potom je takéto ustanovenie oddeliteľné bez toho, aby to ovplyvnilo platnosť, zákonnosť alebo vynútiteľnosť všetkých ostatných ustanovení. Ak nie je výslovne uvedené, tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou HRA Pharma, pokiaľ ide o používanie tejto stránky a obsahu.

 

 

 

Aktualizované 11. decembra 2018