Preskočiť na hlavný obsah

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Laboratoire HRA Pharma (ďalej len „HRA Pharma“) venuje zvláštnu pozornosť ochrane osobných údajov a súkromiu a zaväzuje sa dodržiavať ich prostredníctvom nasledujúcich základných hodnôt: rešpektovať očakávania jednotlivca ohľadom používania osobných údajov, budovať a chrániť dôveru svojich spotrebiteľov a ďalších dotknutých osôb či organizácií, predchádzať akémukoľvek poškodeniu osobných údajov a súkromia a dodržiavať súlad so zákonmi a usmerneniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Spoločnosť HRA Pharma poskytuje online zdroje s cieľom poskytnúť informácie o zdraví a svojich výrobkoch.

Týmito zásadami ochrany osobných údajov sa spoločnosť HRA Pharma, pôsobiaca ako kontrolór, zaväzuje spracovávať vaše osobné údaje s veľkou opatrnosťou a len na účely, na ktoré boli osobné údaje zozbierané, v súlade so základnými hodnotami HRA a platnými zákonmi, obzvlášť so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (usmernenie (EÚ) 2016/679).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zber osobných údajov cez webovú stránku www.compeed.com („webová stránka“).

Nasledujúce termíny „osobné údaje“, „spracovávanie“, „kontrolór“, „spracovateľ“, „úrad pre ochranu osobných údajov“ využívajú definície dané článkom 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (usmernenie (EÚ) 2016/679).

 

1. Informácie, ktoré o vás zozbierame po vstupe na túto webovú stránku

 

 • Údaje, ktoré sú vami priamo zdieľané, keď nás kontaktujete: hlavné kategórie zozbieraných údajov sú vaša e-mailová adresa, obsah vášho e-mailu a vaša odpoveď.
 • Informácie, ktoré o vás zozbierame po vstupe na túto webovú stránku: tieto údaje sú zozbierané prostredníctvom používania webovej stránky bez toho, aby boli vami aktívne poskytnuté, vďaka viacerým technológiám, hlavne adresám internetového protokolu (IP), súborom cookie, internetovým značkám a údajom prehľadávania. Hlavné kategórie zozbieraných údajov sú:
  • doména a server (hostiteľ), z ktorých vstúpite na túto webovú stránku na internete,
  • adresa webovej stránky, z ktorej vstúpite na našu webovú stránku, len v prípade zlyhania,
  • dátum, čas, trvanie návštev tejto webovej stránky a najčastejšie prezerané stránky,
  • vaša adresa internetového protokolu (IP),
  • operačný systém vášho počítača a podrobnosti o vašom internetovom prehliadači.

Viac informácií o používaní súborov cookie spoločnosťou HRA Pharma si môžete prečítať v našich zásadách týkajúcich sa súborov cookie dostupných v zápätí tejto webovej stránky. V týchto zásadách týkajúcich sa súborov cookie nájdete informácie o tom, ako deaktivovať všetky súbory cookie, ak nesúhlasíte s ich použitím.

 

 

2.Aké sú účely spracovávania a právny základ?

 

Účely Právny základ
Správa a odpovedanie na vaše otázky Súlad s našimi zákonnými povinnosťami a naším legitímnym záujmom odpovedať na vaše otázky
Na naše komerčné potreby, hlavne analýzu údajov, audity, vývoj nových výrobkov, zlepšenie našich webových stránok, zlepšenie našich výrobkov a služieb, identifikáciu používania trendov webovej stránky, prispôsobenie webovej stránky vášmu vkusu a stanovenie účinnosti našich reklamných kampaní Súlad s naším legitímnym záujmom vyvíjať s vami vzťah
Správa a poskytovanie webovej stránky (pozrite si naše zásady týkajúce sa súborov cookie) Náš legitímny záujem poskytovať webovú stránku
Vykonávanie štatistických hodnotení používania našej webovej stránky (pozrite si naše zásady týkajúce sa súborov cookie) s cieľom zlepšiť jej kvalitu Váš súhlas
Správa informácií získaných ohľadom nežiaducich účinkov alebo sťažností na kvalitu

 

Súlad s našimi zákonnými povinnosťami

 

3.Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

 

Prístup k vašim osobným údajom je striktne obmedzený na oprávnené osoby v spoločnosti HRA Pharma. Sú to jediné osoby, pre ktoré je prístup k takýmto údajom potrebný na splnenie ich poslania.

Okrem vyššie uvedených kategórií príjemcov spoločnosť HRA Pharma vaše osobné údaje prenesie svojim oprávneným spracovateľom, ktorí spracujú vaše osobné údaje v mene spoločnosti HRA Pharma. Spracovatelia zapojení do správy týkajúcej sa starostlivosti o zákazníkov sú spoločnosti CPM FranceRNI Conseil.

Spoločnosť HRA Pharma bude tiež komunikovať vaše osobné údaje príslušným úradom, ako to vyžadujú platné zákony.

V každom prípade budú vaše osobné údaje spracované v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a hlavne smernicou (EÚ) 2016/679.

 

4.Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

V súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov nebudú informácie, ktoré o vás zozbierame po vstupe na túto webovú stránku, uchovávané dlhšie ako dva roky.

Čo sa týka vašich osobných údajov, doba uchovávania je nasledujúca:

 • do 3 rokov, keď sa osobné údaje spracovávajú na správu a poskytovanie webovej stránky či vykonávanie štatistiky o používaní webovej stránky,
 • do 10 rokov po uvedení na trh poslednej šarže výrobku, keď sa osobné údaje spracovávajú na správu informácií získaných ohľadom nežiaducich účinkov alebo sťažnosti na kvalitu.

 

5.Prenos mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Osobné údaje sa nebudú spracovávať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu spracovávať len zlúčené údaje alebo anonymizované údaje.

 

6.Bezpečnosť

Spoločnosť HRA Pharma implementuje príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zaistila príslušnú úroveň bezpečnosti ohľadom vystavenia riziku a ochrany vašich osobných údajov proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

 

7.Aké sú vaše práva? Ako ich môžete uplatniť?

 

V rámci platného zákona o ochrane údajov, najmä smernice (EÚ) 2016/679, máte množstvo práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Tieto práva sú nasledujúce:

 

 • Právo na prístup – môžete požiadať, aby ste si mohli prezrieť osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť HRA Pharma uchováva. V spojení s vašou požiadavkou môže spoločnosť HRA Pharma vyžadovať špecifické informácie o vás, ktoré jej umožnia potvrdiť vašu identitu a oprávnený prístup, ako aj vyhľadávať a poskytovať vám osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť HRA Pharma uchováva. V prípade, ak vám nemôžeme poskytnúť prístup k vašim osobným údajom (napríklad osobné údaje boli zničené, vymazané alebo anonymizované), informujeme vás o dôvodoch.
 • Oprava alebo odstránenie osobných údajov – spoločnosť HRA Pharma pracuje na tom, aby boli osobné údaje v jej vlastníctve presné, aktuálne a úplné. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť HRA Pharma uchováva, sú nesprávne, nepresné, neúplné alebo zastarané, môžete požiadať o ich revíziu alebo opravu. Ak sa zistí, že osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo zastarané, vykonáme ich revíziu.
 • Stiahnutie súhlasu – ak ste poskytli súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek stiahnuť, čo neovplyvní právoplatnosť ich spracovania pred stiahnutím súhlasu.
 • Výhrada voči spracovávaniu – máte možnosť namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania z dôvodov vašej situácie, ako uvádza zákon o ochrane údajov. Keď sa profilovanie vzťahuje k priamemu marketingu, máte vždy právo namietať.
 • Obmedzenie spracovávania – v určitých prípadoch máte právo získať od nás obmedzenie spracovávania, ako uvádza zákon o ochrane údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom, prístrojom čitateľnom formáte, keď je spracovávanie založené na vašom súhlase alebo zmluve. Máte tiež právo požiadať nás o prenos inému kontrolórovi údajov podľa vášho výberu.
 • Sťažnosti – máte právo podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov, ak si myslíte, že spoločnosť HRA Pharma nesplnila požiadavky GDPR týkajúce sa vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, pošlite požiadavku s týmto účelom prostredníctvom e-mailu na adresu dataprivacy@hra-pharma.com alebo poštou na adresu Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francúzsko. Uveďte svoje meno a priezvisko a priložte kópiu svojho dokladu.

Ak máte nevyriešené obavy, máte taktiež právo sťažovať sa úradu pre ochranu údajov v krajine, kde žijete alebo pracujete, alebo v mieste údajného porušenia.

 

 

Dátum účinnosti: 11. december 2018